Administration

Vi varetager den daglige administration af vores kunders investeringsejendomme, og repræsenterer det suveræne mellemled mellem ejendommens ejer og lejerne. Vi prioriterer en tillidsfuld og loyal relation til vores kunder såvel som lejere. Alle kunder har tilknyttet en fast administrator, der står til rådighed døgnet rundt, hvilket sikrer os et højt effektivitets–og serviceniveau.

Vi er visionære på kundens vegne. Vores administration inkluderer således rådgivning om ejendomsmarkedet og den individuelle ejendoms udviklingspotentialer.

Vi administrerer ikke blot ejendommen – vi passer på investeringen.


Eksempler på administrationsopgaver

 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Huslejeopkrævning
 • Påkravsskrivelse og ophævelse af lejemål
 • Udarbejdelse af lejerkartotek med opdatering af eventuelle ændringer
 • Udarbejdelse af forbrugsregnskaber
 • Bogføring af betalinger
 • Lejereguleringer
 • Udlejning og genudlejning af bolig- og erhvervslejemål
 • Registrering af lejerskifte
 • Kommunikation med lejere
 • Fornyelse og ændringer i abonnementsaftaler og forsikringer
 • Kontakt til relevante myndigheder, eksempelvis SKAT, Grundejernes Investeringsfond m.fl.
 • Huslejenævnssager, herunder forberedelse og deltagelse
 • Kontinuerlig dialog med ejendomsservice
 • Kontakt til revisor

Inden administrationen overtages

Vi forventningsafstemmer forud for overtagelsen. Aftalte forventninger danner grundlaget for det fremtidige samarbejde. Vi udarbejder individuelle administrationsaftaler, som afspejler vores kunders ønsker og behov. I samråd opstiller vi mål og handlingsplaner for administrationen. Vi er ansvarlige for, at aftalte deadlines overholdes.

Vi håndterer alt dokumentation i overdragelsen

Ved overgang til administration hos Ejendomsvisioner sikrer vi at alle relevante papirer overflyttes til os. Der er senest 8 uger efter overtagelse af administrationen fuldt materiale på plads og ejendommen er oprettet i Unik med lejere, åbningsbalancer etc.

Stamarkiv

Senest 8 uger efter administrationen er overtaget, oprettes alle lejere med stamdata, reguleringsdatoer, varmeregnskab, fællesregnskab, varslinger og omkostningsbestemt lejebudget. Vi sikrer, at alle aftaler indgået med lejer, overholdes. Arkivet opdateres løbende.

Huslejeopkrævning

Alle huslejer overføres direkte til kundens konto. Ejendomsvisioner laver ingen mellemregninger. Vi afstemmer alle lejemål månedligt, og sender restancelister til vores kunder.

Påkravsskrivelser og ophævelser

Efter aftale med kunden udsender vi påkravsskrivelser, rykkerskrivelser og i sidste ende en annullering af lejemålet. Vi påtager os al kommunikation med retsinstansen, og at fogedforretningen gennemføres.

VI HAR EN PERSONLIG RELATION TIL VORES KUNDER

Lejeregulering

Vores administration varetager samtlige lejereguleringer. Vi sørger for, at alle reguleringer gennemføres til tiden.

Forbrugsregnskaber

I samarbejde med ejendommens varmeregnskabsfirma udarbejder og udsender vi vand-, varme- og fællesregnskab. Vi foretager reguleringer af lejers a conto betalinger. Alle indsigelser fra lejer håndteres af administratoren.

Varslinger, skatter og afgifter

Vi udarbejder årligt en gennemgang af ejendomsskatter og afgifter. Vi varsler regulerbare lejere.

Varslinger, skatter og afgifter

Hvert år udfører administrator en gennemgang af ejendommens opkrævede ejendomsskatter og afgifter og såfremt det er muligt gennemføres en varsling overfor de lejere der er mulige at regulere

Omkostningsbestemt lejebudget

Vi udarbejder årligt et nyt omkostningsbestemt lejebudget for ejendomme omfattet af omkostningsbestemt leje. Vi påtager os eventuelle varslinger.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at give os et kald 

tlf: 71 99 40 30

Lejerskifte og fraflytningssyn

Vi besigtiger lejemålet når det afsluttes. På baggrund af besigtigelsen udarbejdes en rapport med billeddokumentation og beskrivelse til ejendommens ejer. Hertil følger anbefaling og budget på oprettelse og forbedring af lejemålets vedligeholdelsesstand. Lejemålet ,enåde, der viser stor indsigt okendskab til enterpriserur administration is always avalible å en måde, der viser stor indsigt ogenudlejes efter gældende regler i lejeloven.

Istandsættelse af lejligheder

Ejendomsvisioner samarbejder tæt med kompetente håndværkere, hvorfor vi tilbyder løsninger inden for alle slags istandsættelses-og renovationsprojekter af beboelses-og erhvervslejemål. Vi udregner istandsættelsesprojektet i fraflytningsrapporten, når et lejemål opsiges.

Udarbejdelse af lejekontrakter

Alle kontrakter udarbejdes efter gældende lovgivning. Der er i opsigelsesperioden indregnet tid til istandsættelse inden genudlejning. Ejendomsvisioner garanterer, at alle beboelses- og erhvervslejekontrakter afspejler den indgåede aftale. Alle erhvervslejekontrakter udarbejdes af advokater.

Betaling af driftsomkostninger

Ejendommens driftsomkostninger betales direkte fra ejendommens egen konto. Vi er ansvarlige for, at betalingerne altid gennemføres til tiden. Vi varetager og opdaterer bogføringen – således er ejendommens økonomi altid ajourført. Det er ejers ansvar, at der altid er dækning på ejendommens driftskonto til betaling af omkostninger.

Lejerkontakt

Ejendomsvisioner påtager sig alt kommunikation med lejere. Ejer adviseres og konsulteres, hvis der med lejer skal indgås aftaler, som afviger den almene administration. Ejendomsvisioner besvarer alle henvendelser inden for 24 timer. Vi står til rådighed for både ejer og lejer.

Ejendomstilsyn

Vi tilbyder at føre ejendomstilsyn for at passe på ejers investering. Ejendommen bør konstant være optimeret, velholdt og sund. Det ansvar påtager vi os.

Istandsættelse og drift

Jf. lejeloven, udfærdiger vi en 10-årig vedligeholdelsesplan for ejendommen. Her udarbejdes en projektbeskrivelse for fremtidigt forbedrings-og renoveringsarbejde. Vi indhenter tilbud fra entreprenører, og sørger for, at det bedste arbejde udføres til den bedste pris.

Ejendomsinspektør

Ejendomsvisioner tilbyder at varetage ejendommens viceværtfunktion. Vores ejendomsinspektør har tilknyttet døgnvagt. Inspektøren er ansvarlig for det daglige tilsyn, ligeledes med at revidere og potentielt nedskære ejendommens driftsudgifter.

Energioptimering og energimærkning

Jf. lovgivningen sørger vi for, at der udarbejdes energimærkning på ejendommen. Omkostninger i forbindelse hermed betales af lejer. Årligt revideres potentiel energioptimering. Vi informerer løbende ejer om mulige tiltag og eventuelle driftsbesparelser.

Abonnementsaftaler og forsikringer

Ejendommens forsikringer undersøges årligt af vores tilknyttede forsikringsmægler, som overvåger præmie og dækning. Ændringer i forsikringspolicen revideres løbende, og ejer rådgives i forbindelse hermed. Vores forsikringsmægler håndterer eventuelle anmeldelser og sørger for, at eventuelle udbedringer dækkes af forsikringsselskabet.

Kommunikation med myndighederne

I forbindelse med ombygning af ejendommen, står Ejendomsvisioner for alt kommunikation med Grundejernes Investeringsfond (GI). Vi sørger for, at eventuelle indestående beløb i GI tilbageføres til ejer. Årligt udfærdiger vi et regnskab til GI for ejendomme med bindingspligt.

Huslejenævnssager

Ejendomsvisioner håndterer eventuelle huslejenævnssager. Vi er opdaterede på sagen, og deltager i besigtigelsen.

Udarbejdelse af årsregnskab og budgetter

Ejendomsvisioner præsenterer på et årligt møde med ejer årsregnskab og budget for det kommende år. Vi udarbejder likviditetsbudgetter og tilbyder endvidere, at fremsende månedsbalancer afstemt i budgettet.

Moms

Vi varetager momsregnskab for momsregistrerede ejendomme, samt indberetning til relevante myndigheder.

Lånegennemgang

Vi tilbyder at føre tilsyn med ejendommens belåning, og byder ind med forslag til potentielle lånomlægninger. Vi ser på den enkelte ejendoms bidragssats, og bruger den samlede låneoptagelse til at forhandle bidragssatserne ned. Alle besparelser overføres direkte til vores kunder.

Lejeniveaugennemgang

Ejendomsvisioner vurderer løbende lejeniveauet for ejendommens beliggenhed. Ejendommens lejeindtægt er derfor altid optimeret og jf. lejeloven og markedslejen.

Salgsformidling & Optimering

Ejendomsvisioner tilbyder rådgivning og formidling i forbindelse med ejendomssalg. Talrige af vores salg er handlet i eget netværk, som konsekvens af vores særlige kendskab til ejendomsmarkedet og indsigt i ejendomme. Netop netværkshandel tiltaler ofte den diskrete investor, der ikke ønsker at gøre sig offentligt bemærket på markedet. Vi tilpasser vores tilgang til et forestående salg den potentielle købers kontur.

Som et led i vores salgsformidling, tilbyder vi rådgivning på optimering af salgsejendomme. Vi betragter denne optimering som absolut afgørende for et forestående salg, idet optimering og værdistigning, øger potentialet for et tilfredsstillende salg med regulært afkast til ejer. Vores kunders tilfredshed er første prioritet, og afgørende for et gennemgående loyalitetsforhold.

Investeringsrådgivning

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med køb af investeringsejendomme, og bistår desuden i at finde den rette ejendom, der opfylder kundens ønsker. Vores investeringsrådgivning omfatter en udarbejdet rapport, med gennemgang af ejendommens potentialer og ulemper. Ligeledes undersøger vi nuværende gæld, fremtidig finansiering, lejemarkedet og beliggenheden. Vi varetager købers interesser, og tilbyder endvidere at forhandle på købers vegne.

Vi mener, at ejendomsinvesteringer kan sidestiles obligations-og aktieinvesteringer, hvor et løbende afkast og værdiforøgelse tilsigtes. Derfor er den rette rådgivning er absolut afgørende i forbindelse med køb af investeringsejendom. Vores knowhow på ejendomsmarkedet garanterer den bedste rådgivning og support når en investering skal handles.