Byggerådgivning

Vi tilbyder byggerådgivning og byggestyring på større ombygningssager for interne og eksterne kunder. Vi varetager kundens ønsker og krav, og samarbejdet indledes altid med en forventningsafstemning. I overensstemmelse med kunden, identificerer vi og vores samarbejdspartnere de bedste leverandører på markedet. Vi sikrer, at leverandørerne matcher den med kunden aftalte pris og kvalitet.

Vi fører tilsyn med alle byggesager, og varetager vores kunders interesser i både planlægnings-, udførelses-, afslutnings- og afleveringsfasen. Vores fast tilknyttede byggeleder samarbejder med særligt udvalgte arkitekter og ingeniører – og alle har vi den samme mission; at passe på vores kunders investering.

Strukturering af en byggesag

 • Opstart
 • Projektering
 • Administration
 • Udførelse
 • Afslutning
 • Opfølgning

Typiske byggesager

 • Udskiftning af ejendommens tag
 • Udskiftning af ejendommens vinduer
 • Udskiftning af faldstammer
 • Udskiftning af varme-og vandinstallationer
 • Istandsættelse af facader
 • Istandsættelse af opgange
 • Omfangsdræn
 • Renovering af lejligheder
 • Ombygning af erhvervslejemål
 • Altaner

Opstart

 • Planlægningsmøde med kunden og forventningsafstemning om forestående opgave
 • Fremgangsmåden aftales, og en beskrivelse af opgaven udarbejdes og underskrives
 • Kundens ønsker i forbindelse med opgaven drøftes. Ejendomsvisioner bistår med rådgivning
 • Det aftales, om sagen skal gennemføres som totalentreprise, hovedentreprise eller fagentreprise. Det aftales hvilke entreprenører, der skal byde på opgaven
 • Der indgås aftale om eventuelle varslinger af lejere, eksempelvis forbedringsforhøjelse
 • Der laves et økonomiskoverslag på projektet
 • Der laves en foreløbig tidsplan
 • Alle fornødne ansøgninger indsendes til godkendelse hos diverse instanser
 • Finansieringen gennemgås. Det aftales hvorledes finansieringen skal etableres, både foreløbigt og endeligt
 • Der laves aftale om honorar

VI FØRER TILSYN MED ALLE SAGER

Projektering

 • Ejendomsvisioner registrer ejendommens nuværende forhold
 • Vi fremskaffer tegninger fra de offentlige myndigheder
 • Der udarbejdes en detaljeret projektbeskrivelse af den ønskede opgave. Der afstemmes med byggeherren
 • Udbudsmaterialet udarbejdes og fremsendes til udvalgte entreprenører
 • Der afholdes et møde på location med entreprenører for at afklare eventuelle spørgsmål
 • Der sendes mødereferat til alle entreprenører, så udbudsmaterialet og rettelser er det samme for alle bydende parter
 • Gennemgang af tilbud og gennemgang af eventuelle forbehold
 • Rapport udarbejdes til bugherre med en beskrivelse af Ejendomsvisioners anbefalinger

Administrativt

 • Udarbejdelse af entrepriseaftale, herunder aftaler om dagbøder, betalingsfrister etc.
 • Udarbejdelse af endelig tidsplan
 • Udarbejdelse af manual for sikkerhed og sundhed på byggepladsen
 • Udarbejdelse af dokumenter til finansiering
 • Udarbejdelse af informationsskrivelser til lejere
 • Udarbejdelse af eventuelle varslinger til lejere i ejendommen
 • Udarbejdelse af garantier
 • Entrepriseforsikring udarbejdes

Udførelse

 • Opstart af byggesag. Personaleforhold sikres. Gennemgang af sikkerhed på pladsen med udarbejdelse af tegninger med flugtveje, adgangsforhold, toiletter, Falck-kasse m.m.
 • Gennemgang af tidsplan. Der laves en betalingsplan
 • Ugentlige byggemøder afholdes med efterfølgende beslutningsreferat. Byggeriets stadier skal rapporteres løbende i henhold til byggeplanen
 • Sikkerhedsmødre afholdes
 • Uanmeldte kontrollerende besøg på byggepladsen
 • Liste med fejl og mangler skal rapporteres. Alle fejl og mangler udbedres
 • Nedtagning af byggeplads og skurvogne

Afslutning

 • Udarbejdelse af byggeregnskab
 • Afslutningsmøde med bygherre
 • Endelig finansiering afklares
 • Indhentning af eventuelle ibrugtagningstilladelser

Opfølgning

 • Klargøring af 1-års gennemgang
 • Klargøring af 5-års gennemgang
 • Eventuel nedskrivning af garanti fra entreprenøren

Ejendomsvisioner afsætter 10% til uforudsete omkostninger i alle byggesager. Vi afregner altid efter entreprisesummen, og ikke efter det samlede byggeregnskab.

Vi sikrer, at eventuelle fejl og mangler, efter byggeriets afslutning, udbedres på entreprenørens regning.