Ejendomsservice

For at varetage ejendomsinvesteringen bedst muligt, kan der til vores administrationsaftale til vælges ejendomsservice. Vi samarbejder med yderst kompetente fagfolk, hvilket afspejles i den høje servicestandard. Vores kunder har tilknyttet en fast ejendomsinspektør, som Ejendomsvisioner dagligt kommunikerer med. Tilmed inkluderer serviceaftalen døgnvagt for akutte skader. Synlige skader og uregelmæssigheder rapporteres til os omgående, og derfra besluttes det, i samråd med ejendomsinspektøren, om et eventuelt vedligeholdelsesarbejde bør påbegyndes. Ejendomsvisioner varetager ejendommens økonomi, og er ligeledes ansvarlig for, at intet vedligeholdelsesarbejde løber løbsk. Ejer konsulteres på baggrund af vores og inspektørens vurdering.

Alle indgåede aftaler på ejendomsservice er formuleret omhyggeligt, og godkendt af ejer. Vi sørger for, at lejerne altid er opdateret på hvilket arbejde der udføres i ejendommen, og hvornår. Vores ejendomsservice kvalitetssikres løbende – således er vores kunder sikret en høj, kontinuerlig standard.

 

Med vores ejendomsservice får du bl.a.:

 • En fast tilknyttet kontaktperson
 • Garanti for at serviceaftalen efterkommes
 • Ensartet og suveræn høj kvalitet
 • Fast frekvens (ejendommen tilses altid samme dag)
 • Fleksibilitet (vi og vores samarbejdspartnere står altid til rådig, også hvis der skal løses opgaver, afvigende fra den oprindelige serviceaftale)
 • Døgnservice

Eksempler på ugentlige opgaver

Udendørsarealer

 • Fejning af fortov omkring ejendommen
 • Fejning af kælderskakte
 • Fejning af gård
 • Fejning af udvendige trapper
 • Fejning af kælder (inkl. fyrrum og vaskekælder)
 • Opsamling af papir og diverse affald
 • Kontrol af dagrenovation
 • Gennemgang af ejendommens kælder og loft
 • Gennemgang af udvendigt lys
 • Rengøring af afløbsriste
 • Kontrol af trappegange
 • Ukrudtsbrænding i vækstperioden 15. april – 15. oktober.

Trappevask

 • Støvsugning og vask af hovedtrapper
 • Rengøring af gelænder
 • Rengøring af postkasseanlæg og tømning af reklamer
 • Aftørring af dørtelefon
 • spindelvæv fjernes
VI SAMARBEJDER MED YDERST KOMPETENTE FAGFOLK

Varmeanlæg

 • Kontrol af pumper
 • Kontrol af varmeanlæg
 • Påfyldning af vand
 • Rengøring varmevandsbeholder
 • Dialog med leverandører til varme- og vandanlæg

Diverse

 • Generel opsyn og kontrol med ejendommen
 • Udbedring af mindre reparationer
 • Indberetning af fejl og mangler
 • Dialog med administrator omkring udbedring af større reparationer
 • Indberetning af graffitiangreb

Månedlige opgaver

 • Varme og forbrugsmåler aflæses
 • Varme-, retur- og vandmålere aflæses, og indrapporteres til administrator
 • Elmålere aflæses, og indberettes til administrator
 • Kontrol af bagtrapper
 • Polering af indgangspartier
 • Afrensning af port

Kvartalsopgaver

 • Storskrald sikres afhentet
 • Gamle cykler afmærkes og fjernes
 • Gennemgang af ejendommen med administrator
 • Vinduer i ejendommen pudses indvendigt og udvendigt
 • Skilte renses og rengøres

Andre opgaver

Døgnvagt

Vi tilbyder døgnvagt på akutte skader, og tilkalder de rette håndværkere.
Ejendomsvisioner sikrer, at der i alle opgange findes oplysninger om vagttelefon og kontaktinformation på den ejendomsansvarlige person.

Telefontid

Lejere kan træffe administration i den daglige telefontid mellem kl. 8.00 – 10.00.

Andet

Ejendomsinspektøren sikrer udskiftning af navneskilte.

Servicekontrakt for ejendomsinspektør

Der føres løbende kontrol med administrationens ejendomsinspektører. Ligeledes føres der løbende kvalitetskontrol af det udførte arbejde.

Ejer skal godkende den af administrationen formulerede arbejdsbeskrivelse for ejendomsinspektøren.

Hos Ejendomsvisioner har vi tavshedspligt. Vi sikrer, at alt vores personale har en ren straffeattest.

Ejendomsinspektøren bestyrer omkostninger i forbindelse med småreparationer og forbedringer, så udlejer ikke uretmæssigt opkræves for arbejde, der skal betales af lejer.

Ejers forpligtelser

Det er ejers ansvar, at Ejendomsvisioner får tildelt et mindre areal i ejendommen til opbevaring af remedier til daglig vedligehold af ejendommen.

Nøgler til ejendommen udleveres og kvitteres til ejendomsinspektøren.

Forudsætning

Alt forbedrings-og reparationsarbejde der overstiger 5.000,00 + moms godkendes af ejer eller en repræsentant for ejer.

Alt arbejde udføres af håndværkere fra en håndværkerliste, formuleret og godkendt af ejer.

Inspektøren bestyrer nøgler. Omkostninger i forbindelse med nøgler opkræves af inspektøren efter aftale med administrationen.

Reklamationer indberettes til den serviceansvarlige hos Ejendomsvisioner. Herefter besigtiges det udførte arbejde, og eventuelle fejl og mangler udbedres.

Alle aftalte honorar reguleres 1 gang årligt efter udviklingen i nettoindekset.

Servicekontrakten har en 3 måneders opsigelse.