VI FØRER TILSYN MED ALLE SAGER

 

Strukturering af en byggesag

 • Opstart
 • Projektbeskrivelse
 • Administration
 • Udførelse
 • Afslutning
 • Opfølgning

Typiske byggesager

 • Udskiftning af ejendommens tag
 • Udskiftning af ejendommens vinduer
 • Udskiftning af faldstammer
 • Udskiftning af varme-og vandinstallationer
 • Istandsættelse af facader
 • Istandsættelse af opgange
 • Omfangsdræn
 • Renovering af lejligheder
 • Ombygning af erhvervslejemål
 • Altaner
Opstart
 • Planlægningsmøde med kunden og forventningsafstemning om forestående opgave.
 • Fremgangsmåden aftales, og en beskrivelse af opgaven udarbejdes og underskrives.
 • Kundens ønsker i forbindelse med opgaven drøftes. Ejendomsvisioner bistår med rådgivning.
 • Det aftales, om sagen skal gennemføres som totalentreprise, hovedentreprise eller fagentreprise.
 • Der indgås aftale om eventuelle varslinger af lejere, eksempelvis forbedringsforhøjelse.
 • Der laves et økonomisk overslag på projektet.
 • Der laves en foreløbig tidsplan.
 • Alle fornødne ansøgninger indsendes til godkendelse hos diverse instanser.
 • Finansieringen gennemgås. Det aftales, hvorledes finansieringen skal etableres, både foreløbigt og endeligt.
 • Der laves aftale om honorar.
Projektering
 • Ejendomsvisioner vurderer ejendommens nuværende forhold.
 • Vi fremskaffer tegninger fra de offentlige myndigheder.
 • Udbudsmaterialet udarbejdes og fremsendes til udvalgte entreprenører.
 • Der afholdes et møde på location med entreprenører for at afklare eventuelle spørgsmål.
 • Der sendes mødereferat til alle entreprenører, så udbudsmaterialet og rettelser er det samme for alle bydende parter.
 • Gennemgang af tilbud og gennemgang af eventuelle forbehold
Administrativt
 • Udarbejdelse af entrepriseaftale, herunder aftaler om dagbøder, betalingsfrister etc.
 • Udarbejdelse af endelig tidsplan.
 • Udarbejdelse af manual for sikkerhed og sundhed på byggepladsen.
 • Udarbejdelse af dokumenter til finansiering.
 • Udarbejdelse af informationsskrivelser til lejere.
 • Udarbejdelse af eventuelle varslinger til lejere i ejendommen.
 • Udarbejdelse af garantier.
 • Entrepriseforsikring udarbejdes.
Udførelse
 • Opstart af byggesag. Personaleforhold sikres. Gennemgang af sikkerhed på pladsen med udarbejdelse af tegninger med flugtveje, adgangsforhold, toiletter, Falck-kasse m.m.
 • Gennemgang af tidsplan. Der laves en betalingsplan.
 • Ugentlige byggemøder afholdes med efterfølgende beslutningsreferat. Byggeriets stadier skal rapporteres løbende i henhold til byggeplanen.
 • Sikkerhedsmøder afholdes.
 • Uanmeldte kontrollerende besøg på byggepladsen.
 • Liste med fejl og mangler skal rapporteres. Alle fejl og mangler udbedres.
 • Nedtagning af byggeplads og skurvogne.
Afslutning
 • Udarbejdelse af byggeregnskab
 • Afslutningsmøde med bygherre
 • Endelig finansiering afklares
 • Indhentning af eventuelle ibrugtagningstilladelser
Opfølgning
 • Klargøring af 1-års gennemgang
 • Klargøring af 5-års gennemgang
 • Eventuel nedskrivning af garanti fra entreprenøren

Ejendomsvisioner afsætter 10% til uforudsete omkostninger i alle byggesager.